Бертолино М. Диференциjалне jедначине (Београд, 2010). - ОГЛАВЛЕНИЕ / CONTENTS
Навигация

Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
ОбложкаБертолино М. Диференциjалне jедначине. - Београд: Завод за уцбенике, 2010. - 503 с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-86-17-16944-0
 

Место хранения: 02 | Отделение ГПНТБ СО РАН | Новосибирск

Оглавление / Contents
 
ПРЕДГОВОР ....................................................... 3

                I ДЕО
ОБИЧНЕ ДИФЕРЕНЦИJАЛНЕ JЕДНАЧИНЕ ................................ 13

               Глава 1.
ОБИЧНЕ ДИФЕРЕНЦИJАЛНЕ JЕДНАЧИНЕ ПРВОГ РЕДА - ИНТЕГРАЦИJА ПРЕКО
КВАДРАТУРА ..................................................... 15
1.1 Дефинициjе ................................................ 15
1.2 Формирање диференциjалних jедначина првог и виших
   редова .................................................... 18
1.3 Раздваjање променљивих .................................... 21
1.4 Линеарна диференциjална jедначина првог реда .............. 25
1.5 Бернулиjева диференциjална jедначина првог реда ........... 30
1.6 Рикатиjева диференциjална jедначина ....................... 31
1.7 Jедначина са тоталним диференциjалом ...................... 36
1.8 Jедначина нерешена по у' .................................. 39
1.9 Додатак ................................................... 43

               Глава 2.
ЕГЗИСТЕНЦИJА РЕШЕЊА ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ПРВОГ РЕДА ....... 45
2.1 Егзистенциjа решења ....................................... 45
2.2 Сингуларне тачке .......................................... 51
2.3 Сингуларни интеграл ....................................... 59

               Глава 3.
НЕКЕ ПРИБЛИЖНЕ МЕТОДЕ РЕШАВАЊА ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА
ПРВОГ РЕДА ..................................................... 62
3.1 Метода сукцесивних апроксимациjа .......................... 62
3.2 Метода неодређених коефициjeната .......................... 64
3.3 Аналитичка метода ......................................... 65
3.4 Оjлерова метода полигоналних линиjа ....................... 66
3.5 Метода Кута Рунге ......................................... 69
3.6 Адамсова метода ........................................... 71
3.7 Милнова метода ............................................ 71
3.8 Метода Крилова ............................................ 72
3.9 Побољшана Пикарова метода (К. Орлов) ...................... 74

               Глава 4.
АЛГЕБАРСКЕ, ТОПОЛОШКЕ И СТРУКТУРЕ ПОРЕТКА ...................... 77
4.1 Увод ...................................................... 77
4.2 Алгебарске структуре ...................................... 79
4.3 Неки основни пojмови из топологиjе ........................ 81
4.4 Тополошки простори ........................................ 83
4.5 Неки nojмови из функционалне анализе. Банахов и
   Хилбертов простор ......................................... 93
4.6 Репетиториj неких основних пojмовa из теориjе скупова.
   Структуре поретка ......................................... 96
4.7 Диференциjалне jeдначинe у Банаховом простору ............. 98

               Глава 5.
ПРИМЕНА ЛАПЛАСОВЕ ТРАНСФОРМАЦИJЕ У ТЕОРИJИ ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ
JЕДНАЧИНА ...................................................... 99

               Глава 6.
ДИФЕРЕНЦИJАЛНЕ JЕДНАЧИНЕ ВИШЕГ РЕДА ........................... 101
6.1 Егзистенциjа решења ...................................... 101
6.2 Неки jедноставниjи типови jeдначинa коjи се своде на
   квадратуре или им се снижава ред ......................... 103
6.3 Линеарна диференциjална jeдначинa n-тог реда ............. 111
6.4 Линеарне jeдначинe са константним коефициjентима ......... 118
6.5 Напомена о интеграциjи помоћу редова ..................... 125
6.6 Неке специjалне диференциjалне jeдначинe ................. 126

               Глава 7.
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ВИШЕГ РЕДА ..... 130
7.1 Линеарне jeднaчинe другог реда са осцилаторним
   интегралима .............................................. 130
7.2 Графичка интеграциja диференциjалних jeднaчинa другог
   реда ..................................................... 133
7.3 Сингуларне тачке линеарне диференциjалне jeдначинe
   другог реда .............................................. 134
7.4 Пфафова jeдначинa ........................................ 136
7.5 Контурни проблеми ........................................ 136
7.6 Процена решења диференциjалних jeдначинa и асимптотско
   понашање интеграла ....................................... 138

               Глава 8.
КОНТУРНИ ПРОБЛЕМИ КОД ОБИЧНИХ ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ....... 142
8.1 Метода коначних разлика .................................. 143
8.2 Метода колокациjе ........................................ 145
8.3 Метода наjмањих квадрата ................................. 146
8.4 Галеркинова метода ....................................... 147

               Глава 9.
КОНТУРНИ ПРОБЛЕМ И ФУНКЦИJА ГРЕНА ............................. 148

               Глава 10.
СИСТЕМ ОБИЧНИХ ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ...................... 150
10.1 Дефинициjе ............................................... 150
10.2 Систем линеарних jедначина ............................... 157
10.3 Систем линеарних хомогених jедначина ca константним
   коефициjентима ........................................... 161
10.4 Додатак .................................................. 165

                II ДЕО
ПАРЦИJАЛНЕ ДИФЕРЕНЦИJАЛНЕ JЕДНАЧИНЕ ........................... 169

               Глава 11.
ПАРЦИJАЛНЕ ДИФЕРЕНЦИJАЛНЕ JЕДНАЧИНЕ ........................... 171
11.1 Дефинициjе ............................................... 171
11.2 Први интеграли ........................................... 174
11.3 Хомогена jедначина ....................................... 175
11.4 Кошиjев проблем за хомогену jедначину .................... 178
11.5 Нехомогена jедначинa ..................................... 181
11.6 Потпуни, општи и сингуларни интеграл ..................... 184
11.7 Лагранж-Шарпиjева метода за налажење потпуног 
   интеграла ................................................ 186
11.8 Неке специjалне парциjалне jедначине ..................... 192
11.9 Вариjациони рачун ........................................ 198
11.10 Jедна класификациjа неких парциjалних диференциjалних
   jедначина ................................................ 203

               Глава 12.
ПРИБЛИЖНЕ МЕТОДЕ РЕШАВАЊА КОНТУРНИХ ПРОБЛЕМА ЗА
ДИФЕРЕНЦИJАЛНЕ ПАРЦИJАЛНЕ JЕДНАЧИНЕ ........................... 205
12.1 Решење Дирихлеовог задатка методом мрежа ................. 207
12.2 Метода мреже за jедначинe параболичког типа .............. 209
12.3 Метода мреже за jедначине хиперболичког типа ............. 212
12.4 Метода правих ............................................ 213

               Глава 13.
ВАРИJАЦИОНЕ МЕТОДЕ ............................................ 216
13.1 Рицова метода ............................................ 224

               Глава 14.
МЕТОДА КАРАКТЕРИСТИКА НУМЕРИЧКОГ РЕШАВАЊА ХИПЕРБОЛИЧКИХ
СИСТЕМА КВАЗИЛИНЕАРНИХ ПАРЦИJАЛНИХ ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ
JЕДНАЧИНА ..................................................... 227

               Глава 15.
МЕШОВИТИ ЗАДАЦИ ............................................... 234

               III ДЕО
ИНТЕГРАЛНЕ JЕДНАЧИНЕ .......................................... 247

               Глава 16.
ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРИJЕ ИНТЕГРАЛНИХ JЕДНАЧИНА ........................ 249
16.1 Фредхолмова jедначина друге врсте са дегенерисаним
   jeзгром .................................................. 249
16.2 Фредхолмова алтернатива .................................. 253
16.3 Примена Банахове теореме у теориjи интегралних
   jедначина ................................................ 254

               Глава 17.
ПРИБЛИЖНО РЕШАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНИХ JЕДНАЧИНА ...................... 259

               IV ДЕО
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ОБИЧНИХ ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ........ 265

               Глава 18.
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ................ 267

               Глава 19.
ЧАПЛИГИНОВА МЕТОДА ............................................ 289

               Глава 20.
ПЕТРОВИЋЕВО ДИРЕКТНО ПРОУЧАВАЊЕ РЕШЕЊА ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ
JЕДНАЧИНА ..................................................... 308

               Глава 21.
БЕСКОНАЧНА ГРАНИЦА ПРИМЕНЉИВОСТИ НЕКИХ ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ
НЕJЕДНАКОСТИ .................................................. 328

               Глава 22.
ПИТАЊЕ ПРИОРИТЕТА КОД НЕКИХ ТОПОЛОШКИХ ПРИНЦИПА ............... 344

               Глава 23.
ТОПОЛОШКИ ПРИНЦИП ИСПИТИВАЊА АСИМПТОТСКИ ОГРАНИЧЕНИХ
РЕШЕЊА ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА .............................. 355
23.1 Ретракциjе и ретракти .................................... 355
23.2 Дефинициjе потребне у примени методе Важевског ........... 359
23.3 Теореме Важевског ........................................ 362
23.4 Конструкциjа скупа ω ..................................... 365

               Глава 24.
КЛАСИФИКАЦИJА НЕКИХ ДЕФИНИЦИJА СТАБИЛНОСТИ РЕШЕЊА
ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ..................................... 382

               Глава 25.
УВОД У ТЕОРИJУ СТАБИЛНОСТИ .................................... 395
25.1 Кратак историjат стабилности ............................. 395
25.2 Дефинициjе стабилности ................................... 396
25.3 Методе за решавање питања стабилности решења система
   диференциjалних jедначина ................................ 400
25.4 Функциjе Љапунова ........................................ 402
25.5 Теореме Љапунова о стабилности кретања - друга
   Љапуновљева метода ....................................... 406
   25.5.1 Теорема Љапунова о стабилности кретања ............ 406
   25.5.2 Теорема Љапунова о асимптотскоj стабилности ....... 408
   25.5.3 Теорема Љапунова о нестабилности .................. 410
   25.5.4 Теорема Четаева ................................... 410
25.6 Испитивање стабилности по првом приближавању - Прва
   Љапуновљева метода ....................................... 411
   25.6.1 Теорема Љапунова о стабилности кретања по
      првом приближавању ................................ 414
   25.6.2 Теорема Љапунова о нестабилности по првом
      приближавању ...................................... 419

                V ДЕО
ПРИМЕРИ КВАЛИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ JЕДНАЧИНА ........ 427

               Глава 26.
РИКАТИJЕВА ДИФЕРЕНЦИJАЛНА JЕДНАЧИНА ........................... 429

               Глава 27.
АБЕЛОВА JЕДНАЧИНА ПРВЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ И УОПШТЕЊА ............... 448

               Глава 28.
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА JЕДНЕ УОПШТЕНЕ РИКАТИJЕВЕ JЕДНАЧИНЕ ...... 465

               Глава 29.
ЗОНА КВАЛИТАТИВНОГ УТИЦАJА НЕКИХ ФУНКЦИJА ..................... 468

               Глава 30.
JЕДНАЧИНА ФАКТОРИЗОВАНЕ ДЕСНЕ СТРАНЕ .......................... 472

               Глава 31.
БЕСКОНАЧНА РЕШЕЊА НЕКИХ JЕДНАЧИНА СА ОГРАНИЧЕНИМ
КОЕФИЦИJЕНТИМА ................................................ 477

               Глава 32.
ГЕНЕРАЛИСАНА "ХЕМИJСКА JЕДНАЧИНА" ............................. 481

               Глава 33.
ПРИМЕРИ ЗА НЕКЕ ВРСТЕ СТАБИЛНОСТИ РЕШЕЊА ДИФЕРЕНЦИJАЛНИХ
JЕДНАЧИНА ..................................................... 484

               Глава 34.
ОПШТЕ РЕШЕЊЕ КАО ФУНКЦИJА ПРОИЗВОЉНЕ КОНСТАНТЕ ................ 488

               Глава 35.
ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ЧАПЛИГИНОВИХ НЕJЕДНАКОСТИ ..................... 493
ДОПУНСКИ ПОДАЦИ О ЛИТЕРАТУРИ .................................. 502


Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
 

[О библиотеке | Академгородок | Новости | Выставки | Ресурсы | Библиография | Партнеры | ИнфоЛоция | Поиск | English]
  Пожелания и письма: branchconfhall@gpntbsib.ru
© 1997-2020 Отделение ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)
Статистика доступов: архив | текущая статистика
 

Документ изменен: Wed Feb 27 14:27:20 2019. Размер: 20,428 bytes.
Посещение N 873 c 10.03.2015